کمترین: 
1590
بیشترین: 
1751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1654
زمان: 
5/10 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 10 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":1631},{"date":"1397/05/10 10:50","price":1632},{"date":"1397/05/10 11:20","price":1631},{"date":"1397/05/10 11:30","price":1632},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1657},{"date":"1397/05/10 12:20","price":1658},{"date":"1397/05/10 12:30","price":1647},{"date":"1397/05/10 12:50","price":1695},{"date":"1397/05/10 13:00","price":1751},{"date":"1397/05/10 13:20","price":1721},{"date":"1397/05/10 14:00","price":1737},{"date":"1397/05/10 14:20","price":1729},{"date":"1397/05/10 14:30","price":1703},{"date":"1397/05/10 14:50","price":1704},{"date":"1397/05/10 15:00","price":1702},{"date":"1397/05/10 15:20","price":1699},{"date":"1397/05/10 15:30","price":1689},{"date":"1397/05/10 15:50","price":1653},{"date":"1397/05/10 16:00","price":1660},{"date":"1397/05/10 16:10","price":1653},{"date":"1397/05/10 16:30","price":1649},{"date":"1397/05/10 17:00","price":1659},{"date":"1397/05/10 17:20","price":1648},{"date":"1397/05/10 17:30","price":1639},{"date":"1397/05/10 17:50","price":1624},{"date":"1397/05/10 18:00","price":1590},{"date":"1397/05/10 18:30","price":1595},{"date":"1397/05/10 18:50","price":1597},{"date":"1397/05/10 19:00","price":1618},{"date":"1397/05/10 19:20","price":1616},{"date":"1397/05/10 19:30","price":1614},{"date":"1397/05/10 19:50","price":1607},{"date":"1397/05/10 20:00","price":1603},{"date":"1397/05/10 20:30","price":1601},{"date":"1397/05/10 20:50","price":1604},{"date":"1397/05/10 21:00","price":1605},{"date":"1397/05/10 21:20","price":1649},{"date":"1397/05/10 21:30","price":1654}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398