کمترین: 
26201
بیشترین: 
28859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27341
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 10 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 27341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":26894},{"date":"1397/05/10 10:50","price":26920},{"date":"1397/05/10 11:20","price":26915},{"date":"1397/05/10 12:00","price":27333},{"date":"1397/05/10 12:20","price":27344},{"date":"1397/05/10 12:30","price":27150},{"date":"1397/05/10 12:50","price":27923},{"date":"1397/05/10 13:00","price":28859},{"date":"1397/05/10 13:20","price":28360},{"date":"1397/05/10 13:30","price":28373},{"date":"1397/05/10 14:00","price":28649},{"date":"1397/05/10 14:20","price":28518},{"date":"1397/05/10 14:30","price":28096},{"date":"1397/05/10 14:50","price":28109},{"date":"1397/05/10 15:00","price":28070},{"date":"1397/05/10 15:20","price":28026},{"date":"1397/05/10 15:30","price":27848},{"date":"1397/05/10 15:50","price":27266},{"date":"1397/05/10 16:00","price":27364},{"date":"1397/05/10 16:10","price":27266},{"date":"1397/05/10 16:30","price":27204},{"date":"1397/05/10 16:50","price":27173},{"date":"1397/05/10 17:00","price":27357},{"date":"1397/05/10 17:20","price":27163},{"date":"1397/05/10 17:30","price":27021},{"date":"1397/05/10 17:50","price":26746},{"date":"1397/05/10 18:00","price":26201},{"date":"1397/05/10 18:30","price":26310},{"date":"1397/05/10 18:50","price":26343},{"date":"1397/05/10 19:00","price":26703},{"date":"1397/05/10 19:20","price":26664},{"date":"1397/05/10 19:30","price":26620},{"date":"1397/05/10 19:50","price":26501},{"date":"1397/05/10 20:00","price":26454},{"date":"1397/05/10 20:10","price":26462},{"date":"1397/05/10 20:30","price":26444},{"date":"1397/05/10 20:50","price":26498},{"date":"1397/05/10 21:00","price":26496},{"date":"1397/05/10 21:20","price":27227},{"date":"1397/05/10 21:30","price":27341}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399