کمترین: 
2715
بیشترین: 
2977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2815
زمان: 
5/10 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 10 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":2778},{"date":"1397/05/10 10:50","price":2779},{"date":"1397/05/10 11:00","price":2780},{"date":"1397/05/10 11:20","price":2778},{"date":"1397/05/10 11:50","price":2777},{"date":"1397/05/10 12:00","price":2822},{"date":"1397/05/10 12:20","price":2793},{"date":"1397/05/10 12:30","price":2812},{"date":"1397/05/10 12:50","price":2880},{"date":"1397/05/10 13:00","price":2977},{"date":"1397/05/10 13:20","price":2926},{"date":"1397/05/10 13:30","price":2927},{"date":"1397/05/10 14:00","price":2956},{"date":"1397/05/10 14:20","price":2935},{"date":"1397/05/10 14:30","price":2899},{"date":"1397/05/10 14:50","price":2901},{"date":"1397/05/10 15:00","price":2895},{"date":"1397/05/10 15:20","price":2892},{"date":"1397/05/10 15:30","price":2864},{"date":"1397/05/10 15:50","price":2813},{"date":"1397/05/10 16:00","price":2823},{"date":"1397/05/10 16:10","price":2798},{"date":"1397/05/10 16:30","price":2808},{"date":"1397/05/10 16:50","price":2804},{"date":"1397/05/10 17:00","price":2822},{"date":"1397/05/10 17:20","price":2802},{"date":"1397/05/10 17:30","price":2778},{"date":"1397/05/10 17:50","price":2761},{"date":"1397/05/10 18:00","price":2717},{"date":"1397/05/10 18:30","price":2715},{"date":"1397/05/10 18:50","price":2719},{"date":"1397/05/10 19:00","price":2754},{"date":"1397/05/10 19:20","price":2751},{"date":"1397/05/10 19:30","price":2746},{"date":"1397/05/10 19:50","price":2734},{"date":"1397/05/10 20:00","price":2728},{"date":"1397/05/10 20:30","price":2737},{"date":"1397/05/10 20:50","price":2734},{"date":"1397/05/10 21:00","price":2791},{"date":"1397/05/10 21:20","price":2805},{"date":"1397/05/10 21:30","price":2815}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399