کمترین: 
1155
بیشترین: 
1266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1204
زمان: 
5/10 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 10 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":1183},{"date":"1397/05/10 11:00","price":1184},{"date":"1397/05/10 11:20","price":1181},{"date":"1397/05/10 11:50","price":1183},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1202},{"date":"1397/05/10 12:20","price":1189},{"date":"1397/05/10 12:30","price":1198},{"date":"1397/05/10 12:50","price":1227},{"date":"1397/05/10 13:00","price":1266},{"date":"1397/05/10 13:20","price":1245},{"date":"1397/05/10 13:30","price":1247},{"date":"1397/05/10 14:00","price":1256},{"date":"1397/05/10 14:20","price":1247},{"date":"1397/05/10 14:30","price":1232},{"date":"1397/05/10 14:50","price":1233},{"date":"1397/05/10 15:00","price":1230},{"date":"1397/05/10 15:20","price":1229},{"date":"1397/05/10 15:30","price":1218},{"date":"1397/05/10 15:50","price":1197},{"date":"1397/05/10 16:00","price":1201},{"date":"1397/05/10 16:10","price":1190},{"date":"1397/05/10 16:30","price":1194},{"date":"1397/05/10 16:50","price":1193},{"date":"1397/05/10 17:00","price":1200},{"date":"1397/05/10 17:20","price":1193},{"date":"1397/05/10 17:30","price":1182},{"date":"1397/05/10 17:50","price":1175},{"date":"1397/05/10 18:00","price":1157},{"date":"1397/05/10 18:30","price":1155},{"date":"1397/05/10 18:50","price":1157},{"date":"1397/05/10 19:00","price":1172},{"date":"1397/05/10 19:20","price":1171},{"date":"1397/05/10 19:30","price":1169},{"date":"1397/05/10 19:50","price":1164},{"date":"1397/05/10 20:00","price":1162},{"date":"1397/05/10 20:10","price":1161},{"date":"1397/05/10 20:30","price":1165},{"date":"1397/05/10 20:50","price":1164},{"date":"1397/05/10 21:00","price":1188},{"date":"1397/05/10 21:20","price":1196},{"date":"1397/05/10 21:30","price":1204}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398