کمترین: 
6900
بیشترین: 
7585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7180
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 7180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":7071},{"date":"1397/05/10 10:50","price":7074},{"date":"1397/05/10 11:20","price":7072},{"date":"1397/05/10 11:30","price":7071},{"date":"1397/05/10 12:00","price":7180},{"date":"1397/05/10 12:20","price":7181},{"date":"1397/05/10 12:30","price":7137},{"date":"1397/05/10 12:50","price":7342},{"date":"1397/05/10 13:00","price":7585},{"date":"1397/05/10 13:20","price":7457},{"date":"1397/05/10 13:30","price":7466},{"date":"1397/05/10 14:00","price":7532},{"date":"1397/05/10 14:20","price":7494},{"date":"1397/05/10 14:30","price":7387},{"date":"1397/05/10 14:50","price":7392},{"date":"1397/05/10 15:00","price":7383},{"date":"1397/05/10 15:20","price":7375},{"date":"1397/05/10 15:30","price":7326},{"date":"1397/05/10 15:50","price":7178},{"date":"1397/05/10 16:00","price":7205},{"date":"1397/05/10 16:10","price":7178},{"date":"1397/05/10 16:30","price":7162},{"date":"1397/05/10 16:50","price":7155},{"date":"1397/05/10 17:00","price":7197},{"date":"1397/05/10 17:20","price":7149},{"date":"1397/05/10 17:30","price":7111},{"date":"1397/05/10 17:50","price":7043},{"date":"1397/05/10 18:00","price":6900},{"date":"1397/05/10 18:30","price":6926},{"date":"1397/05/10 18:50","price":6931},{"date":"1397/05/10 19:00","price":7023},{"date":"1397/05/10 19:20","price":7014},{"date":"1397/05/10 19:30","price":7005},{"date":"1397/05/10 19:50","price":6971},{"date":"1397/05/10 20:00","price":6958},{"date":"1397/05/10 20:10","price":6957},{"date":"1397/05/10 20:30","price":6948},{"date":"1397/05/10 20:50","price":6965},{"date":"1397/05/10 21:00","price":6961},{"date":"1397/05/10 21:20","price":7151},{"date":"1397/05/10 21:30","price":7180}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398