کمترین: 
7794
بیشترین: 
8572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8127
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مرداد 1397 , 8127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":7991},{"date":"1397/05/10 10:50","price":7994},{"date":"1397/05/10 11:00","price":7996},{"date":"1397/05/10 11:20","price":7994},{"date":"1397/05/10 11:30","price":7993},{"date":"1397/05/10 11:50","price":7994},{"date":"1397/05/10 12:00","price":8120},{"date":"1397/05/10 12:20","price":8123},{"date":"1397/05/10 12:30","price":8067},{"date":"1397/05/10 12:50","price":8295},{"date":"1397/05/10 13:00","price":8572},{"date":"1397/05/10 13:20","price":8425},{"date":"1397/05/10 13:30","price":8430},{"date":"1397/05/10 14:00","price":8512},{"date":"1397/05/10 14:20","price":8469},{"date":"1397/05/10 14:30","price":8343},{"date":"1397/05/10 14:50","price":8344},{"date":"1397/05/10 15:00","price":8334},{"date":"1397/05/10 15:20","price":8322},{"date":"1397/05/10 15:30","price":8271},{"date":"1397/05/10 15:50","price":8099},{"date":"1397/05/10 16:00","price":8131},{"date":"1397/05/10 16:10","price":8102},{"date":"1397/05/10 16:30","price":8081},{"date":"1397/05/10 16:50","price":8074},{"date":"1397/05/10 17:00","price":8123},{"date":"1397/05/10 17:20","price":8068},{"date":"1397/05/10 17:30","price":8026},{"date":"1397/05/10 17:50","price":7944},{"date":"1397/05/10 18:00","price":7794},{"date":"1397/05/10 18:30","price":7822},{"date":"1397/05/10 18:50","price":7835},{"date":"1397/05/10 19:00","price":7939},{"date":"1397/05/10 19:20","price":7932},{"date":"1397/05/10 19:30","price":7928},{"date":"1397/05/10 19:50","price":7893},{"date":"1397/05/10 20:00","price":7883},{"date":"1397/05/10 20:10","price":7878},{"date":"1397/05/10 20:30","price":7866},{"date":"1397/05/10 20:50","price":7887},{"date":"1397/05/10 21:00","price":7878},{"date":"1397/05/10 21:20","price":8093},{"date":"1397/05/10 21:30","price":8127}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398