کمترین: 
905
بیشترین: 
995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
946
زمان: 
5/10 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 10 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":928},{"date":"1397/05/10 10:50","price":929},{"date":"1397/05/10 12:00","price":942},{"date":"1397/05/10 12:20","price":943},{"date":"1397/05/10 12:30","price":936},{"date":"1397/05/10 12:50","price":963},{"date":"1397/05/10 13:00","price":995},{"date":"1397/05/10 13:20","price":978},{"date":"1397/05/10 13:30","price":979},{"date":"1397/05/10 14:00","price":989},{"date":"1397/05/10 14:20","price":984},{"date":"1397/05/10 14:30","price":970},{"date":"1397/05/10 15:00","price":969},{"date":"1397/05/10 15:20","price":968},{"date":"1397/05/10 15:30","price":962},{"date":"1397/05/10 15:50","price":942},{"date":"1397/05/10 16:00","price":946},{"date":"1397/05/10 16:10","price":942},{"date":"1397/05/10 16:30","price":940},{"date":"1397/05/10 16:50","price":939},{"date":"1397/05/10 17:00","price":945},{"date":"1397/05/10 17:20","price":939},{"date":"1397/05/10 17:30","price":933},{"date":"1397/05/10 17:50","price":924},{"date":"1397/05/10 18:00","price":905},{"date":"1397/05/10 18:30","price":909},{"date":"1397/05/10 18:50","price":911},{"date":"1397/05/10 19:00","price":923},{"date":"1397/05/10 19:20","price":921},{"date":"1397/05/10 19:30","price":920},{"date":"1397/05/10 19:50","price":916},{"date":"1397/05/10 20:00","price":914},{"date":"1397/05/10 20:10","price":915},{"date":"1397/05/10 20:30","price":914},{"date":"1397/05/10 20:50","price":917},{"date":"1397/05/10 21:20","price":942},{"date":"1397/05/10 21:30","price":946}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398