کمترین: 
1489
بیشترین: 
1638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1550
زمان: 
5/10 21:30
قیمت یوان چین امروز 10 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":1524},{"date":"1397/05/10 10:50","price":1526},{"date":"1397/05/10 11:00","price":1525},{"date":"1397/05/10 11:20","price":1524},{"date":"1397/05/10 11:30","price":1527},{"date":"1397/05/10 11:50","price":1525},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1551},{"date":"1397/05/10 12:30","price":1541},{"date":"1397/05/10 12:50","price":1585},{"date":"1397/05/10 13:00","price":1638},{"date":"1397/05/10 13:20","price":1612},{"date":"1397/05/10 13:30","price":1615},{"date":"1397/05/10 14:00","price":1630},{"date":"1397/05/10 14:20","price":1622},{"date":"1397/05/10 14:30","price":1598},{"date":"1397/05/10 15:00","price":1597},{"date":"1397/05/10 15:20","price":1594},{"date":"1397/05/10 15:30","price":1584},{"date":"1397/05/10 15:50","price":1551},{"date":"1397/05/10 16:00","price":1556},{"date":"1397/05/10 16:10","price":1551},{"date":"1397/05/10 16:30","price":1547},{"date":"1397/05/10 16:50","price":1546},{"date":"1397/05/10 17:00","price":1556},{"date":"1397/05/10 17:20","price":1545},{"date":"1397/05/10 17:30","price":1537},{"date":"1397/05/10 17:50","price":1521},{"date":"1397/05/10 18:00","price":1489},{"date":"1397/05/10 18:30","price":1494},{"date":"1397/05/10 18:50","price":1495},{"date":"1397/05/10 19:00","price":1517},{"date":"1397/05/10 19:20","price":1513},{"date":"1397/05/10 19:30","price":1511},{"date":"1397/05/10 19:50","price":1504},{"date":"1397/05/10 20:00","price":1502},{"date":"1397/05/10 20:30","price":1500},{"date":"1397/05/10 20:50","price":1503},{"date":"1397/05/10 21:00","price":1502},{"date":"1397/05/10 21:20","price":1543},{"date":"1397/05/10 21:30","price":1550}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398