کمترین: 
2068
بیشترین: 
2267
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2128
زمان: 
5/10 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 10 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":2112},{"date":"1397/05/10 10:50","price":2111},{"date":"1397/05/10 11:00","price":2113},{"date":"1397/05/10 11:20","price":2110},{"date":"1397/05/10 11:30","price":2111},{"date":"1397/05/10 11:50","price":2112},{"date":"1397/05/10 12:00","price":2146},{"date":"1397/05/10 12:20","price":2125},{"date":"1397/05/10 12:30","price":2140},{"date":"1397/05/10 12:50","price":2191},{"date":"1397/05/10 13:00","price":2267},{"date":"1397/05/10 13:20","price":2226},{"date":"1397/05/10 14:00","price":2246},{"date":"1397/05/10 14:20","price":2229},{"date":"1397/05/10 14:30","price":2203},{"date":"1397/05/10 14:50","price":2205},{"date":"1397/05/10 15:00","price":2201},{"date":"1397/05/10 15:20","price":2200},{"date":"1397/05/10 15:30","price":2179},{"date":"1397/05/10 15:50","price":2141},{"date":"1397/05/10 16:00","price":2148},{"date":"1397/05/10 16:10","price":2130},{"date":"1397/05/10 16:30","price":2137},{"date":"1397/05/10 17:00","price":2147},{"date":"1397/05/10 17:20","price":2132},{"date":"1397/05/10 17:30","price":2110},{"date":"1397/05/10 17:50","price":2100},{"date":"1397/05/10 18:00","price":2069},{"date":"1397/05/10 18:30","price":2068},{"date":"1397/05/10 18:50","price":2072},{"date":"1397/05/10 19:00","price":2097},{"date":"1397/05/10 19:20","price":2095},{"date":"1397/05/10 19:30","price":2092},{"date":"1397/05/10 19:50","price":2081},{"date":"1397/05/10 20:00","price":2078},{"date":"1397/05/10 20:30","price":2082},{"date":"1397/05/10 21:00","price":2106},{"date":"1397/05/10 21:20","price":2120},{"date":"1397/05/10 21:30","price":2128}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398