کمترین: 
2759
بیشترین: 
3039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2879
زمان: 
5/10 21:30
قیمت درهم امارات امروز 10 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":2833},{"date":"1397/05/10 10:50","price":2836},{"date":"1397/05/10 11:20","price":2835},{"date":"1397/05/10 11:50","price":2834},{"date":"1397/05/10 12:00","price":2878},{"date":"1397/05/10 12:20","price":2879},{"date":"1397/05/10 12:30","price":2859},{"date":"1397/05/10 12:50","price":2940},{"date":"1397/05/10 13:00","price":3039},{"date":"1397/05/10 13:20","price":2986},{"date":"1397/05/10 13:30","price":2988},{"date":"1397/05/10 14:00","price":3017},{"date":"1397/05/10 14:20","price":3003},{"date":"1397/05/10 14:30","price":2959},{"date":"1397/05/10 14:50","price":2960},{"date":"1397/05/10 15:00","price":2956},{"date":"1397/05/10 15:20","price":2951},{"date":"1397/05/10 15:30","price":2932},{"date":"1397/05/10 15:50","price":2871},{"date":"1397/05/10 16:00","price":2882},{"date":"1397/05/10 16:10","price":2871},{"date":"1397/05/10 16:30","price":2865},{"date":"1397/05/10 16:50","price":2861},{"date":"1397/05/10 17:00","price":2881},{"date":"1397/05/10 17:20","price":2860},{"date":"1397/05/10 17:30","price":2845},{"date":"1397/05/10 17:50","price":2816},{"date":"1397/05/10 18:00","price":2759},{"date":"1397/05/10 18:30","price":2770},{"date":"1397/05/10 18:50","price":2774},{"date":"1397/05/10 19:00","price":2812},{"date":"1397/05/10 19:20","price":2808},{"date":"1397/05/10 19:30","price":2803},{"date":"1397/05/10 19:50","price":2791},{"date":"1397/05/10 20:00","price":2786},{"date":"1397/05/10 20:30","price":2785},{"date":"1397/05/10 20:50","price":2790},{"date":"1397/05/10 21:20","price":2867},{"date":"1397/05/10 21:30","price":2879}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398