کمترین: 
11725.9
بیشترین: 
11725.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11725.9
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 10 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 11725.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":11725.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398