کمترین: 
2.756
بیشترین: 
2.784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.761
زمان: 
5/10 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 10 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2.761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":2.777},{"date":"1397/05/10 01:08","price":2.784},{"date":"1397/05/10 02:08","price":2.78},{"date":"1397/05/10 03:08","price":2.777},{"date":"1397/05/10 04:08","price":2.776},{"date":"1397/05/10 05:08","price":2.779},{"date":"1397/05/10 06:08","price":2.78},{"date":"1397/05/10 07:32","price":2.779},{"date":"1397/05/10 08:08","price":2.781},{"date":"1397/05/10 09:08","price":2.776},{"date":"1397/05/10 10:32","price":2.777},{"date":"1397/05/10 11:08","price":2.774},{"date":"1397/05/10 12:08","price":2.772},{"date":"1397/05/10 13:08","price":2.768},{"date":"1397/05/10 14:08","price":2.776},{"date":"1397/05/10 14:32","price":2.774},{"date":"1397/05/10 15:08","price":2.766},{"date":"1397/05/10 16:08","price":2.756},{"date":"1397/05/10 16:32","price":2.766},{"date":"1397/05/10 17:08","price":2.774},{"date":"1397/05/10 18:08","price":2.772},{"date":"1397/05/10 18:32","price":2.763},{"date":"1397/05/10 19:08","price":2.761},{"date":"1397/05/10 20:08","price":2.771},{"date":"1397/05/10 21:08","price":2.768},{"date":"1397/05/10 22:08","price":2.765},{"date":"1397/05/10 23:08","price":2.761}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398