کمترین: 
2.0435
بیشترین: 
2.082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0435
زمان: 
5/10 23:08
قیمت بنزین امروز 10 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2.0435 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":2.082},{"date":"1397/05/10 02:08","price":2.078},{"date":"1397/05/10 03:08","price":2.0775},{"date":"1397/05/10 04:08","price":2.0757},{"date":"1397/05/10 04:32","price":2.0775},{"date":"1397/05/10 05:08","price":2.0755},{"date":"1397/05/10 06:08","price":2.0745},{"date":"1397/05/10 07:08","price":2.0735},{"date":"1397/05/10 07:32","price":2.074},{"date":"1397/05/10 08:08","price":2.0735},{"date":"1397/05/10 09:08","price":2.0745},{"date":"1397/05/10 10:08","price":2.0755},{"date":"1397/05/10 10:32","price":2.0765},{"date":"1397/05/10 11:08","price":2.075},{"date":"1397/05/10 12:08","price":2.0701},{"date":"1397/05/10 12:32","price":2.0735},{"date":"1397/05/10 13:08","price":2.0755},{"date":"1397/05/10 14:08","price":2.07},{"date":"1397/05/10 14:32","price":2.0635},{"date":"1397/05/10 15:08","price":2.0685},{"date":"1397/05/10 16:08","price":2.065},{"date":"1397/05/10 16:32","price":2.0617},{"date":"1397/05/10 17:08","price":2.0605},{"date":"1397/05/10 18:08","price":2.0544},{"date":"1397/05/10 18:32","price":2.056},{"date":"1397/05/10 19:08","price":2.0524},{"date":"1397/05/10 20:08","price":2.0685},{"date":"1397/05/10 21:08","price":2.0521},{"date":"1397/05/10 22:08","price":2.057},{"date":"1397/05/10 23:08","price":2.0435}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398