کمترین: 
637.63
بیشترین: 
650.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637.63
زمان: 
5/10 23:08
قیمت گازوئیل امروز 10 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 637.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":650.38},{"date":"1397/05/10 01:08","price":650.63},{"date":"1397/05/10 02:08","price":649.5},{"date":"1397/05/10 05:08","price":648.38},{"date":"1397/05/10 07:08","price":648},{"date":"1397/05/10 07:32","price":648.25},{"date":"1397/05/10 08:08","price":647.88},{"date":"1397/05/10 09:08","price":648},{"date":"1397/05/10 10:08","price":648.63},{"date":"1397/05/10 10:32","price":648.88},{"date":"1397/05/10 11:08","price":648.38},{"date":"1397/05/10 12:08","price":645.63},{"date":"1397/05/10 12:32","price":647.13},{"date":"1397/05/10 13:08","price":646.63},{"date":"1397/05/10 14:08","price":644.63},{"date":"1397/05/10 14:32","price":642.88},{"date":"1397/05/10 15:08","price":644.13},{"date":"1397/05/10 16:08","price":641.63},{"date":"1397/05/10 16:32","price":640.5},{"date":"1397/05/10 17:08","price":639.13},{"date":"1397/05/10 18:08","price":638.63},{"date":"1397/05/10 18:32","price":639.13},{"date":"1397/05/10 19:08","price":638.13},{"date":"1397/05/10 20:08","price":641.13},{"date":"1397/05/10 21:08","price":637.88},{"date":"1397/05/10 22:08","price":639.88},{"date":"1397/05/10 23:08","price":637.63}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398