کمترین: 
2.0915
بیشترین: 
2.1381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0915
زمان: 
5/10 23:08
قیمت نفت کوره امروز 10 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2.0915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":2.1379},{"date":"1397/05/10 01:08","price":2.1381},{"date":"1397/05/10 02:08","price":2.1345},{"date":"1397/05/10 03:08","price":2.1333},{"date":"1397/05/10 04:08","price":2.1297},{"date":"1397/05/10 04:32","price":2.132},{"date":"1397/05/10 05:08","price":2.1292},{"date":"1397/05/10 06:08","price":2.1282},{"date":"1397/05/10 07:08","price":2.128},{"date":"1397/05/10 07:32","price":2.1277},{"date":"1397/05/10 08:08","price":2.1272},{"date":"1397/05/10 09:08","price":2.1277},{"date":"1397/05/10 10:08","price":2.13},{"date":"1397/05/10 10:32","price":2.1309},{"date":"1397/05/10 11:08","price":2.1276},{"date":"1397/05/10 12:08","price":2.1205},{"date":"1397/05/10 12:32","price":2.1241},{"date":"1397/05/10 13:08","price":2.1235},{"date":"1397/05/10 14:08","price":2.1171},{"date":"1397/05/10 14:32","price":2.1109},{"date":"1397/05/10 15:08","price":2.1162},{"date":"1397/05/10 16:08","price":2.108},{"date":"1397/05/10 16:32","price":2.1052},{"date":"1397/05/10 17:08","price":2.1021},{"date":"1397/05/10 18:08","price":2.0984},{"date":"1397/05/10 18:32","price":2.0982},{"date":"1397/05/10 19:08","price":2.0946},{"date":"1397/05/10 20:08","price":2.1019},{"date":"1397/05/10 21:08","price":2.0937},{"date":"1397/05/10 22:08","price":2.0987},{"date":"1397/05/10 23:08","price":2.0915}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398