کمترین: 
72.28
بیشترین: 
74.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.28
زمان: 
5/10 23:08
قیمت نفت برنت امروز 10 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 72.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":74.22},{"date":"1397/05/10 01:08","price":74.23},{"date":"1397/05/10 02:08","price":74.07},{"date":"1397/05/10 03:08","price":74.19},{"date":"1397/05/10 05:08","price":73.94},{"date":"1397/05/10 06:08","price":73.91},{"date":"1397/05/10 07:08","price":73.83},{"date":"1397/05/10 07:32","price":73.91},{"date":"1397/05/10 08:08","price":73.86},{"date":"1397/05/10 09:08","price":73.92},{"date":"1397/05/10 10:08","price":74.02},{"date":"1397/05/10 10:32","price":74.06},{"date":"1397/05/10 11:08","price":74},{"date":"1397/05/10 12:08","price":73.69},{"date":"1397/05/10 12:32","price":73.84},{"date":"1397/05/10 13:08","price":73.78},{"date":"1397/05/10 14:08","price":73.56},{"date":"1397/05/10 14:32","price":73.31},{"date":"1397/05/10 15:08","price":73.5},{"date":"1397/05/10 15:32","price":73.31},{"date":"1397/05/10 16:08","price":73.27},{"date":"1397/05/10 16:32","price":73.11},{"date":"1397/05/10 17:08","price":72.94},{"date":"1397/05/10 18:08","price":72.88},{"date":"1397/05/10 18:32","price":72.94},{"date":"1397/05/10 19:08","price":72.77},{"date":"1397/05/10 20:08","price":72.97},{"date":"1397/05/10 21:08","price":72.53},{"date":"1397/05/10 22:08","price":72.66},{"date":"1397/05/10 23:08","price":72.28}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398