کمترین: 
67.5
بیشترین: 
68.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.5
زمان: 
5/10 23:08
قیمت نفت سبک امروز 10 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 67.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 00:08","price":68.73},{"date":"1397/05/10 01:08","price":68.75},{"date":"1397/05/10 02:08","price":68.4},{"date":"1397/05/10 03:08","price":68.42},{"date":"1397/05/10 04:32","price":68.45},{"date":"1397/05/10 05:08","price":68.31},{"date":"1397/05/10 06:08","price":68.33},{"date":"1397/05/10 07:08","price":68.36},{"date":"1397/05/10 07:32","price":68.34},{"date":"1397/05/10 09:08","price":68.38},{"date":"1397/05/10 10:08","price":68.41},{"date":"1397/05/10 10:32","price":68.47},{"date":"1397/05/10 11:08","price":68.44},{"date":"1397/05/10 12:08","price":68.17},{"date":"1397/05/10 12:32","price":68.25},{"date":"1397/05/10 13:08","price":68.23},{"date":"1397/05/10 14:08","price":68.19},{"date":"1397/05/10 14:32","price":67.97},{"date":"1397/05/10 15:08","price":68.11},{"date":"1397/05/10 15:32","price":68.03},{"date":"1397/05/10 16:08","price":67.97},{"date":"1397/05/10 16:32","price":67.91},{"date":"1397/05/10 17:08","price":67.81},{"date":"1397/05/10 18:08","price":67.67},{"date":"1397/05/10 18:32","price":67.78},{"date":"1397/05/10 19:08","price":67.52},{"date":"1397/05/10 20:08","price":68.09},{"date":"1397/05/10 21:08","price":67.58},{"date":"1397/05/10 22:08","price":67.88},{"date":"1397/05/10 23:08","price":67.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398