کمترین: 
73.53
بیشترین: 
73.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.53
زمان: 
5/9 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 9 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 73.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 18:08","price":73.53}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398