کمترین: 
3775000
بیشترین: 
4511000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3905000
زمان: 
5/9 19:24
قیمت سکه امامی امروز 9 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3905000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:00","price":4511000},{"date":"1397/05/09 14:06","price":4137000},{"date":"1397/05/09 14:30","price":4160000},{"date":"1397/05/09 14:36","price":4107000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":4137000},{"date":"1397/05/09 15:06","price":4085000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":4075000},{"date":"1397/05/09 15:42","price":3995000},{"date":"1397/05/09 15:54","price":3790000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":3775000},{"date":"1397/05/09 16:18","price":3785000},{"date":"1397/05/09 16:36","price":3790000},{"date":"1397/05/09 16:54","price":3865000},{"date":"1397/05/09 17:06","price":3864000},{"date":"1397/05/09 17:24","price":3875000},{"date":"1397/05/09 17:54","price":3880000},{"date":"1397/05/09 18:06","price":3890000},{"date":"1397/05/09 18:54","price":3895000},{"date":"1397/05/09 19:06","price":3900000},{"date":"1397/05/09 19:24","price":3905000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398