کمترین: 
135
بیشترین: 
155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145
زمان: 
5/9 19:20
قیمت افغانی امروز 9 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:10","price":151},{"date":"1397/05/09 12:20","price":155},{"date":"1397/05/09 12:50","price":152},{"date":"1397/05/09 13:10","price":150},{"date":"1397/05/09 13:20","price":144},{"date":"1397/05/09 13:50","price":139},{"date":"1397/05/09 14:10","price":140},{"date":"1397/05/09 14:20","price":145},{"date":"1397/05/09 14:40","price":141},{"date":"1397/05/09 14:50","price":144},{"date":"1397/05/09 15:10","price":140},{"date":"1397/05/09 15:20","price":139},{"date":"1397/05/09 16:00","price":136},{"date":"1397/05/09 16:20","price":135},{"date":"1397/05/09 16:30","price":136},{"date":"1397/05/09 17:00","price":154},{"date":"1397/05/09 17:20","price":150},{"date":"1397/05/09 17:30","price":142},{"date":"1397/05/09 17:50","price":143},{"date":"1397/05/09 18:00","price":142},{"date":"1397/05/09 18:20","price":141},{"date":"1397/05/09 19:20","price":145}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398