کمترین: 
1711300
بیشترین: 
1958700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1782000
زمان: 
5/9 18:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1782000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:00","price":1903500},{"date":"1397/05/09 12:05","price":1916700},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1958700},{"date":"1397/05/09 12:35","price":1945400},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1914500},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1854900},{"date":"1397/05/09 13:35","price":1768800},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1746700},{"date":"1397/05/09 14:05","price":1810700},{"date":"1397/05/09 14:25","price":1835000},{"date":"1397/05/09 14:35","price":1777600},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1815100},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1768800},{"date":"1397/05/09 15:15","price":1759900},{"date":"1397/05/09 15:55","price":1718000},{"date":"1397/05/09 16:10","price":1711300},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1715800},{"date":"1397/05/09 16:40","price":1718000},{"date":"1397/05/09 16:55","price":1812900},{"date":"1397/05/09 17:10","price":1835000},{"date":"1397/05/09 17:25","price":1799700},{"date":"1397/05/09 17:40","price":1806300},{"date":"1397/05/09 17:55","price":1779800},{"date":"1397/05/09 18:25","price":1782000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398