کمترین: 
860
بیشترین: 
1032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942
زمان: 
5/9 20:50
قیمت ین ژاپن امروز 9 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:50","price":1032},{"date":"1397/05/09 11:10","price":1031},{"date":"1397/05/09 12:10","price":990},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1009},{"date":"1397/05/09 12:50","price":985},{"date":"1397/05/09 13:10","price":977},{"date":"1397/05/09 13:20","price":943},{"date":"1397/05/09 13:50","price":907},{"date":"1397/05/09 14:10","price":910},{"date":"1397/05/09 14:20","price":947},{"date":"1397/05/09 14:40","price":918},{"date":"1397/05/09 14:50","price":936},{"date":"1397/05/09 15:10","price":914},{"date":"1397/05/09 15:20","price":909},{"date":"1397/05/09 16:00","price":863},{"date":"1397/05/09 16:20","price":860},{"date":"1397/05/09 16:30","price":885},{"date":"1397/05/09 16:50","price":886},{"date":"1397/05/09 17:00","price":993},{"date":"1397/05/09 17:20","price":977},{"date":"1397/05/09 17:30","price":924},{"date":"1397/05/09 17:50","price":932},{"date":"1397/05/09 18:00","price":926},{"date":"1397/05/09 18:20","price":918},{"date":"1397/05/09 18:30","price":917},{"date":"1397/05/09 18:50","price":916},{"date":"1397/05/09 19:20","price":945},{"date":"1397/05/09 19:30","price":944},{"date":"1397/05/09 20:00","price":945},{"date":"1397/05/09 20:20","price":943},{"date":"1397/05/09 20:50","price":942}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399