کمترین: 
5621
بیشترین: 
6711
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6166
زمان: 
5/9 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 9 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 6166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":6705},{"date":"1397/05/09 10:50","price":6704},{"date":"1397/05/09 11:10","price":6707},{"date":"1397/05/09 11:20","price":6711},{"date":"1397/05/09 12:00","price":6290},{"date":"1397/05/09 12:10","price":6438},{"date":"1397/05/09 12:20","price":6583},{"date":"1397/05/09 12:50","price":6448},{"date":"1397/05/09 13:10","price":6144},{"date":"1397/05/09 13:20","price":6143},{"date":"1397/05/09 13:50","price":5880},{"date":"1397/05/09 14:10","price":6095},{"date":"1397/05/09 14:20","price":6178},{"date":"1397/05/09 14:40","price":6023},{"date":"1397/05/09 14:50","price":6112},{"date":"1397/05/09 15:10","price":5958},{"date":"1397/05/09 15:20","price":5927},{"date":"1397/05/09 15:40","price":5926},{"date":"1397/05/09 16:00","price":5628},{"date":"1397/05/09 16:20","price":5756},{"date":"1397/05/09 16:30","price":5621},{"date":"1397/05/09 16:50","price":6150},{"date":"1397/05/09 17:00","price":6639},{"date":"1397/05/09 17:20","price":6171},{"date":"1397/05/09 17:30","price":6053},{"date":"1397/05/09 17:50","price":6080},{"date":"1397/05/09 18:00","price":6042},{"date":"1397/05/09 18:20","price":6008},{"date":"1397/05/09 18:30","price":5998},{"date":"1397/05/09 18:50","price":5985},{"date":"1397/05/09 19:00","price":5987},{"date":"1397/05/09 19:20","price":6179},{"date":"1397/05/09 19:30","price":6180},{"date":"1397/05/09 19:50","price":6181},{"date":"1397/05/09 20:20","price":6171},{"date":"1397/05/09 20:30","price":6167},{"date":"1397/05/09 20:50","price":6169},{"date":"1397/05/09 21:00","price":6168},{"date":"1397/05/09 21:20","price":6167},{"date":"1397/05/09 21:30","price":6166}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398