کمترین: 
289
بیشترین: 
345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
318
زمان: 
5/9 21:20
قیمت بات تایلند امروز 9 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 318 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":345},{"date":"1397/05/09 12:00","price":323},{"date":"1397/05/09 12:10","price":331},{"date":"1397/05/09 12:20","price":338},{"date":"1397/05/09 12:50","price":331},{"date":"1397/05/09 13:10","price":316},{"date":"1397/05/09 13:50","price":302},{"date":"1397/05/09 14:10","price":313},{"date":"1397/05/09 14:20","price":318},{"date":"1397/05/09 14:40","price":310},{"date":"1397/05/09 14:50","price":314},{"date":"1397/05/09 15:10","price":306},{"date":"1397/05/09 15:20","price":305},{"date":"1397/05/09 16:00","price":297},{"date":"1397/05/09 16:20","price":296},{"date":"1397/05/09 16:30","price":289},{"date":"1397/05/09 16:50","price":316},{"date":"1397/05/09 17:00","price":341},{"date":"1397/05/09 17:20","price":317},{"date":"1397/05/09 17:30","price":311},{"date":"1397/05/09 17:50","price":312},{"date":"1397/05/09 18:00","price":311},{"date":"1397/05/09 18:20","price":308},{"date":"1397/05/09 19:20","price":318},{"date":"1397/05/09 20:20","price":317},{"date":"1397/05/09 20:50","price":318},{"date":"1397/05/09 21:00","price":317},{"date":"1397/05/09 21:20","price":318}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398