کمترین: 
2428
بیشترین: 
2827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2608
زمان: 
5/9 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":2827},{"date":"1397/05/09 10:50","price":2824},{"date":"1397/05/09 11:10","price":2825},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2824},{"date":"1397/05/09 12:10","price":2709},{"date":"1397/05/09 12:20","price":2762},{"date":"1397/05/09 12:50","price":2698},{"date":"1397/05/09 13:10","price":2678},{"date":"1397/05/09 13:20","price":2586},{"date":"1397/05/09 13:50","price":2488},{"date":"1397/05/09 14:10","price":2498},{"date":"1397/05/09 14:20","price":2601},{"date":"1397/05/09 14:40","price":2521},{"date":"1397/05/09 14:50","price":2574},{"date":"1397/05/09 15:10","price":2509},{"date":"1397/05/09 15:20","price":2495},{"date":"1397/05/09 16:00","price":2435},{"date":"1397/05/09 16:20","price":2428},{"date":"1397/05/09 16:30","price":2434},{"date":"1397/05/09 16:50","price":2435},{"date":"1397/05/09 17:00","price":2729},{"date":"1397/05/09 17:20","price":2685},{"date":"1397/05/09 17:30","price":2542},{"date":"1397/05/09 17:50","price":2562},{"date":"1397/05/09 18:00","price":2549},{"date":"1397/05/09 18:20","price":2533},{"date":"1397/05/09 18:30","price":2530},{"date":"1397/05/09 18:50","price":2525},{"date":"1397/05/09 19:00","price":2524},{"date":"1397/05/09 19:20","price":2606},{"date":"1397/05/09 19:30","price":2605},{"date":"1397/05/09 19:50","price":2607},{"date":"1397/05/09 20:20","price":2606},{"date":"1397/05/09 20:50","price":2605},{"date":"1397/05/09 21:00","price":2603},{"date":"1397/05/09 21:20","price":2608}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398