کمترین: 
1222
بیشترین: 
1461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1343
زمان: 
5/9 20:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":1461},{"date":"1397/05/09 10:50","price":1460},{"date":"1397/05/09 11:10","price":1461},{"date":"1397/05/09 12:10","price":1402},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1429},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1396},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1386},{"date":"1397/05/09 13:20","price":1338},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1287},{"date":"1397/05/09 14:10","price":1292},{"date":"1397/05/09 14:20","price":1345},{"date":"1397/05/09 14:40","price":1304},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1331},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1298},{"date":"1397/05/09 15:20","price":1291},{"date":"1397/05/09 16:00","price":1226},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1222},{"date":"1397/05/09 16:30","price":1257},{"date":"1397/05/09 16:50","price":1258},{"date":"1397/05/09 17:00","price":1375},{"date":"1397/05/09 17:20","price":1431},{"date":"1397/05/09 17:30","price":1313},{"date":"1397/05/09 17:50","price":1322},{"date":"1397/05/09 18:00","price":1316},{"date":"1397/05/09 18:20","price":1307},{"date":"1397/05/09 18:50","price":1304},{"date":"1397/05/09 19:20","price":1347},{"date":"1397/05/09 19:50","price":1346},{"date":"1397/05/09 20:00","price":1347},{"date":"1397/05/09 20:20","price":1344},{"date":"1397/05/09 20:50","price":1343}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398