کمترین: 
1212
بیشترین: 
1412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293
زمان: 
5/9 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 9 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":1410},{"date":"1397/05/09 11:20","price":1412},{"date":"1397/05/09 12:00","price":1411},{"date":"1397/05/09 12:10","price":1356},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1380},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1348},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1337},{"date":"1397/05/09 13:20","price":1292},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1242},{"date":"1397/05/09 14:10","price":1247},{"date":"1397/05/09 14:20","price":1299},{"date":"1397/05/09 14:40","price":1259},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1285},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1253},{"date":"1397/05/09 15:20","price":1248},{"date":"1397/05/09 15:40","price":1247},{"date":"1397/05/09 16:00","price":1216},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1212},{"date":"1397/05/09 16:30","price":1215},{"date":"1397/05/09 16:50","price":1216},{"date":"1397/05/09 17:00","price":1363},{"date":"1397/05/09 17:20","price":1340},{"date":"1397/05/09 17:30","price":1269},{"date":"1397/05/09 17:50","price":1279},{"date":"1397/05/09 18:00","price":1271},{"date":"1397/05/09 18:20","price":1260},{"date":"1397/05/09 18:30","price":1259},{"date":"1397/05/09 18:50","price":1257},{"date":"1397/05/09 19:00","price":1256},{"date":"1397/05/09 19:20","price":1297},{"date":"1397/05/09 19:30","price":1296},{"date":"1397/05/09 20:00","price":1298},{"date":"1397/05/09 20:20","price":1295},{"date":"1397/05/09 20:30","price":1294},{"date":"1397/05/09 21:00","price":1293}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399