کمترین: 
1552
بیشترین: 
1804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1656
زمان: 
5/9 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 9 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1656 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":1804},{"date":"1397/05/09 10:50","price":1803},{"date":"1397/05/09 11:10","price":1804},{"date":"1397/05/09 12:10","price":1733},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1766},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1724},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1711},{"date":"1397/05/09 13:20","price":1653},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1590},{"date":"1397/05/09 14:10","price":1596},{"date":"1397/05/09 14:20","price":1662},{"date":"1397/05/09 14:40","price":1611},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1645},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1603},{"date":"1397/05/09 15:20","price":1596},{"date":"1397/05/09 16:00","price":1556},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1552},{"date":"1397/05/09 16:30","price":1555},{"date":"1397/05/09 16:50","price":1556},{"date":"1397/05/09 17:00","price":1744},{"date":"1397/05/09 17:20","price":1770},{"date":"1397/05/09 17:30","price":1624},{"date":"1397/05/09 17:50","price":1637},{"date":"1397/05/09 18:00","price":1627},{"date":"1397/05/09 18:20","price":1614},{"date":"1397/05/09 18:50","price":1611},{"date":"1397/05/09 19:00","price":1609},{"date":"1397/05/09 19:20","price":1662},{"date":"1397/05/09 19:50","price":1660},{"date":"1397/05/09 20:00","price":1661},{"date":"1397/05/09 20:20","price":1658},{"date":"1397/05/09 20:30","price":1657},{"date":"1397/05/09 20:50","price":1656},{"date":"1397/05/09 21:00","price":1657},{"date":"1397/05/09 21:20","price":1656}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398