کمترین: 
24807
بیشترین: 
29663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27261
زمان: 
5/9 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 27261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":29653},{"date":"1397/05/09 10:50","price":29647},{"date":"1397/05/09 11:10","price":29658},{"date":"1397/05/09 11:20","price":29663},{"date":"1397/05/09 12:10","price":28458},{"date":"1397/05/09 12:20","price":29006},{"date":"1397/05/09 12:50","price":28344},{"date":"1397/05/09 13:10","price":28135},{"date":"1397/05/09 13:20","price":27163},{"date":"1397/05/09 13:50","price":26126},{"date":"1397/05/09 14:10","price":26227},{"date":"1397/05/09 14:20","price":27313},{"date":"1397/05/09 14:40","price":26467},{"date":"1397/05/09 14:50","price":27026},{"date":"1397/05/09 15:10","price":26346},{"date":"1397/05/09 15:20","price":26209},{"date":"1397/05/09 16:00","price":24895},{"date":"1397/05/09 16:20","price":24807},{"date":"1397/05/09 16:30","price":24856},{"date":"1397/05/09 16:50","price":24885},{"date":"1397/05/09 17:00","price":28636},{"date":"1397/05/09 17:20","price":29042},{"date":"1397/05/09 17:30","price":26661},{"date":"1397/05/09 17:50","price":26842},{"date":"1397/05/09 18:00","price":26710},{"date":"1397/05/09 18:20","price":26545},{"date":"1397/05/09 18:30","price":26534},{"date":"1397/05/09 18:50","price":26480},{"date":"1397/05/09 19:00","price":26478},{"date":"1397/05/09 19:20","price":27339},{"date":"1397/05/09 19:30","price":27331},{"date":"1397/05/09 19:50","price":27328},{"date":"1397/05/09 20:00","price":27341},{"date":"1397/05/09 20:20","price":27295},{"date":"1397/05/09 20:30","price":27284},{"date":"1397/05/09 20:50","price":27277},{"date":"1397/05/09 21:00","price":27266},{"date":"1397/05/09 21:20","price":27261}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399