کمترین: 
25495
بیشترین: 
29703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27297
زمان: 
5/9 21:20
قیمت ریال عمان امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 27297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":29695},{"date":"1397/05/09 10:50","price":29690},{"date":"1397/05/09 11:10","price":29698},{"date":"1397/05/09 11:20","price":29703},{"date":"1397/05/09 12:10","price":28499},{"date":"1397/05/09 12:20","price":29043},{"date":"1397/05/09 12:50","price":28380},{"date":"1397/05/09 13:10","price":28173},{"date":"1397/05/09 13:20","price":27202},{"date":"1397/05/09 13:50","price":26163},{"date":"1397/05/09 14:10","price":26267},{"date":"1397/05/09 14:20","price":27352},{"date":"1397/05/09 14:40","price":26505},{"date":"1397/05/09 14:50","price":27064},{"date":"1397/05/09 15:10","price":26383},{"date":"1397/05/09 15:20","price":26246},{"date":"1397/05/09 15:40","price":26244},{"date":"1397/05/09 16:00","price":25586},{"date":"1397/05/09 16:20","price":25495},{"date":"1397/05/09 16:30","price":25550},{"date":"1397/05/09 16:50","price":25578},{"date":"1397/05/09 17:00","price":28675},{"date":"1397/05/09 17:20","price":28204},{"date":"1397/05/09 17:30","price":26702},{"date":"1397/05/09 17:50","price":26881},{"date":"1397/05/09 18:00","price":26749},{"date":"1397/05/09 18:20","price":26583},{"date":"1397/05/09 18:30","price":26572},{"date":"1397/05/09 18:50","price":26513},{"date":"1397/05/09 19:20","price":27378},{"date":"1397/05/09 19:30","price":27367},{"date":"1397/05/09 20:00","price":27373},{"date":"1397/05/09 20:20","price":27334},{"date":"1397/05/09 20:30","price":27323},{"date":"1397/05/09 20:50","price":27318},{"date":"1397/05/09 21:00","price":27305},{"date":"1397/05/09 21:20","price":27297}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398