کمترین: 
2633
بیشترین: 
3149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2894
زمان: 
5/9 21:00
قیمت ریال قطر امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":3148},{"date":"1397/05/09 10:50","price":3147},{"date":"1397/05/09 11:10","price":3148},{"date":"1397/05/09 11:20","price":3149},{"date":"1397/05/09 12:00","price":3148},{"date":"1397/05/09 12:10","price":3021},{"date":"1397/05/09 12:20","price":3078},{"date":"1397/05/09 12:50","price":3008},{"date":"1397/05/09 13:10","price":2986},{"date":"1397/05/09 13:20","price":2883},{"date":"1397/05/09 13:50","price":2773},{"date":"1397/05/09 14:10","price":2784},{"date":"1397/05/09 14:20","price":2899},{"date":"1397/05/09 14:40","price":2809},{"date":"1397/05/09 14:50","price":2869},{"date":"1397/05/09 15:10","price":2797},{"date":"1397/05/09 15:20","price":2782},{"date":"1397/05/09 16:00","price":2712},{"date":"1397/05/09 16:20","price":2633},{"date":"1397/05/09 16:30","price":2638},{"date":"1397/05/09 16:50","price":2711},{"date":"1397/05/09 17:00","price":3040},{"date":"1397/05/09 17:20","price":3042},{"date":"1397/05/09 17:30","price":2830},{"date":"1397/05/09 17:50","price":2851},{"date":"1397/05/09 18:00","price":2836},{"date":"1397/05/09 18:20","price":2818},{"date":"1397/05/09 18:30","price":2814},{"date":"1397/05/09 18:50","price":2811},{"date":"1397/05/09 19:00","price":2810},{"date":"1397/05/09 19:20","price":2901},{"date":"1397/05/09 20:00","price":2902},{"date":"1397/05/09 20:20","price":2896},{"date":"1397/05/09 21:00","price":2894}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398