کمترین: 
2558
بیشترین: 
3062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2812
زمان: 
5/9 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":3061},{"date":"1397/05/09 10:50","price":3060},{"date":"1397/05/09 11:10","price":3061},{"date":"1397/05/09 11:20","price":3062},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2870},{"date":"1397/05/09 12:10","price":2937},{"date":"1397/05/09 12:20","price":3003},{"date":"1397/05/09 12:50","price":2942},{"date":"1397/05/09 13:10","price":2804},{"date":"1397/05/09 13:20","price":2802},{"date":"1397/05/09 13:50","price":2682},{"date":"1397/05/09 14:10","price":2780},{"date":"1397/05/09 14:20","price":2818},{"date":"1397/05/09 14:40","price":2748},{"date":"1397/05/09 14:50","price":2789},{"date":"1397/05/09 15:10","price":2718},{"date":"1397/05/09 15:20","price":2704},{"date":"1397/05/09 16:00","price":2567},{"date":"1397/05/09 16:20","price":2558},{"date":"1397/05/09 16:30","price":2632},{"date":"1397/05/09 16:50","price":2733},{"date":"1397/05/09 17:00","price":2999},{"date":"1397/05/09 17:20","price":2906},{"date":"1397/05/09 17:30","price":2763},{"date":"1397/05/09 17:50","price":2773},{"date":"1397/05/09 18:00","price":2758},{"date":"1397/05/09 18:20","price":2741},{"date":"1397/05/09 18:30","price":2734},{"date":"1397/05/09 18:50","price":2731},{"date":"1397/05/09 19:00","price":2732},{"date":"1397/05/09 19:20","price":2821},{"date":"1397/05/09 19:30","price":2819},{"date":"1397/05/09 19:50","price":2820},{"date":"1397/05/09 20:00","price":2821},{"date":"1397/05/09 20:20","price":2815},{"date":"1397/05/09 20:30","price":2816},{"date":"1397/05/09 20:50","price":2815},{"date":"1397/05/09 21:00","price":2813},{"date":"1397/05/09 21:20","price":2812}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398