کمترین: 
32644
بیشترین: 
38041
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34965
زمان: 
5/9 21:20
قیمت دینار کویت امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 34965 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":38028},{"date":"1397/05/09 10:50","price":38023},{"date":"1397/05/09 11:10","price":38033},{"date":"1397/05/09 11:20","price":38041},{"date":"1397/05/09 12:00","price":38040},{"date":"1397/05/09 12:10","price":36514},{"date":"1397/05/09 12:20","price":37198},{"date":"1397/05/09 12:50","price":36349},{"date":"1397/05/09 13:10","price":36084},{"date":"1397/05/09 13:20","price":34852},{"date":"1397/05/09 13:50","price":33522},{"date":"1397/05/09 14:10","price":33643},{"date":"1397/05/09 14:20","price":35045},{"date":"1397/05/09 14:40","price":33960},{"date":"1397/05/09 14:50","price":34661},{"date":"1397/05/09 15:10","price":33789},{"date":"1397/05/09 15:20","price":33617},{"date":"1397/05/09 15:40","price":33613},{"date":"1397/05/09 16:00","price":32770},{"date":"1397/05/09 16:20","price":32644},{"date":"1397/05/09 16:30","price":32728},{"date":"1397/05/09 16:50","price":32764},{"date":"1397/05/09 17:00","price":36740},{"date":"1397/05/09 17:20","price":36124},{"date":"1397/05/09 17:30","price":34189},{"date":"1397/05/09 17:50","price":34418},{"date":"1397/05/09 18:00","price":34260},{"date":"1397/05/09 18:20","price":34037},{"date":"1397/05/09 18:30","price":34023},{"date":"1397/05/09 18:50","price":33957},{"date":"1397/05/09 19:00","price":33942},{"date":"1397/05/09 19:20","price":35054},{"date":"1397/05/09 19:30","price":35041},{"date":"1397/05/09 20:00","price":35048},{"date":"1397/05/09 20:20","price":34986},{"date":"1397/05/09 20:30","price":34973},{"date":"1397/05/09 20:50","price":34967},{"date":"1397/05/09 21:00","price":34947},{"date":"1397/05/09 21:20","price":34965}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398