کمترین: 
1441
بیشترین: 
1681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1547
زمان: 
5/9 21:20
قیمت یوان چین امروز 9 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":1681},{"date":"1397/05/09 12:00","price":1680},{"date":"1397/05/09 12:10","price":1612},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1643},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1606},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1594},{"date":"1397/05/09 13:20","price":1539},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1480},{"date":"1397/05/09 14:10","price":1485},{"date":"1397/05/09 14:20","price":1546},{"date":"1397/05/09 14:40","price":1498},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1529},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1491},{"date":"1397/05/09 15:20","price":1483},{"date":"1397/05/09 16:00","price":1446},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1441},{"date":"1397/05/09 16:30","price":1444},{"date":"1397/05/09 16:50","price":1446},{"date":"1397/05/09 17:00","price":1621},{"date":"1397/05/09 17:20","price":1644},{"date":"1397/05/09 17:30","price":1509},{"date":"1397/05/09 17:50","price":1519},{"date":"1397/05/09 18:00","price":1512},{"date":"1397/05/09 18:20","price":1502},{"date":"1397/05/09 18:30","price":1501},{"date":"1397/05/09 19:00","price":1502},{"date":"1397/05/09 19:20","price":1551},{"date":"1397/05/09 19:50","price":1550},{"date":"1397/05/09 20:00","price":1551},{"date":"1397/05/09 20:20","price":1548},{"date":"1397/05/09 20:30","price":1549},{"date":"1397/05/09 20:50","price":1548},{"date":"1397/05/09 21:20","price":1547}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398