کمترین: 
1959
بیشترین: 
2347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2148
زمان: 
5/9 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 9 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":2347},{"date":"1397/05/09 10:50","price":2345},{"date":"1397/05/09 11:10","price":2346},{"date":"1397/05/09 11:20","price":2340},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2187},{"date":"1397/05/09 12:10","price":2238},{"date":"1397/05/09 12:20","price":2296},{"date":"1397/05/09 12:50","price":2247},{"date":"1397/05/09 13:10","price":2138},{"date":"1397/05/09 13:20","price":2137},{"date":"1397/05/09 13:50","price":2049},{"date":"1397/05/09 14:10","price":2126},{"date":"1397/05/09 14:20","price":2156},{"date":"1397/05/09 14:40","price":2102},{"date":"1397/05/09 14:50","price":2133},{"date":"1397/05/09 15:10","price":2079},{"date":"1397/05/09 15:20","price":2068},{"date":"1397/05/09 15:40","price":2069},{"date":"1397/05/09 16:00","price":2017},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1959},{"date":"1397/05/09 16:30","price":2019},{"date":"1397/05/09 16:50","price":2097},{"date":"1397/05/09 17:00","price":2298},{"date":"1397/05/09 17:20","price":2228},{"date":"1397/05/09 17:30","price":2119},{"date":"1397/05/09 17:50","price":2125},{"date":"1397/05/09 18:00","price":2112},{"date":"1397/05/09 18:20","price":2096},{"date":"1397/05/09 18:30","price":2094},{"date":"1397/05/09 18:50","price":2089},{"date":"1397/05/09 19:00","price":2088},{"date":"1397/05/09 19:20","price":2153},{"date":"1397/05/09 19:30","price":2152},{"date":"1397/05/09 19:50","price":2148},{"date":"1397/05/09 20:00","price":2150},{"date":"1397/05/09 20:20","price":2148},{"date":"1397/05/09 20:30","price":2146},{"date":"1397/05/09 20:50","price":2147},{"date":"1397/05/09 21:00","price":2149},{"date":"1397/05/09 21:30","price":2148}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398