کمترین: 
2612
بیشترین: 
3125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2871
زمان: 
5/9 21:00
قیمت درهم امارات امروز 9 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":3124},{"date":"1397/05/09 10:50","price":3123},{"date":"1397/05/09 11:10","price":3124},{"date":"1397/05/09 11:20","price":3125},{"date":"1397/05/09 12:00","price":3123},{"date":"1397/05/09 12:10","price":2997},{"date":"1397/05/09 12:20","price":3054},{"date":"1397/05/09 12:50","price":2985},{"date":"1397/05/09 13:10","price":2963},{"date":"1397/05/09 13:20","price":2860},{"date":"1397/05/09 13:50","price":2751},{"date":"1397/05/09 14:10","price":2762},{"date":"1397/05/09 14:20","price":2876},{"date":"1397/05/09 14:40","price":2787},{"date":"1397/05/09 14:50","price":2846},{"date":"1397/05/09 15:10","price":2774},{"date":"1397/05/09 15:20","price":2760},{"date":"1397/05/09 16:00","price":2621},{"date":"1397/05/09 16:20","price":2612},{"date":"1397/05/09 16:30","price":2687},{"date":"1397/05/09 16:50","price":2620},{"date":"1397/05/09 17:00","price":3015},{"date":"1397/05/09 17:20","price":3058},{"date":"1397/05/09 17:30","price":2807},{"date":"1397/05/09 17:50","price":2827},{"date":"1397/05/09 18:00","price":2813},{"date":"1397/05/09 18:20","price":2795},{"date":"1397/05/09 18:30","price":2794},{"date":"1397/05/09 18:50","price":2788},{"date":"1397/05/09 19:20","price":2879},{"date":"1397/05/09 19:30","price":2878},{"date":"1397/05/09 20:00","price":2879},{"date":"1397/05/09 20:20","price":2874},{"date":"1397/05/09 20:30","price":2873},{"date":"1397/05/09 20:50","price":2872},{"date":"1397/05/09 21:00","price":2871}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398