کمترین: 
11720.8
بیشترین: 
11720.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11720.8
زمان: 
5/9 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 11720.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 09:20","price":11720.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398