کمترین: 
2.777
بیشترین: 
2.828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.8
زمان: 
5/9 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 9 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":2.8},{"date":"1397/05/09 03:32","price":2.801},{"date":"1397/05/09 04:08","price":2.8},{"date":"1397/05/09 06:08","price":2.796},{"date":"1397/05/09 07:08","price":2.795},{"date":"1397/05/09 08:08","price":2.793},{"date":"1397/05/09 09:08","price":2.79},{"date":"1397/05/09 10:08","price":2.793},{"date":"1397/05/09 11:00","price":2.79},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2.795},{"date":"1397/05/09 12:48","price":2.789},{"date":"1397/05/09 13:08","price":2.792},{"date":"1397/05/09 14:08","price":2.796},{"date":"1397/05/09 15:00","price":2.792},{"date":"1397/05/09 16:08","price":2.787},{"date":"1397/05/09 17:08","price":2.777},{"date":"1397/05/09 18:08","price":2.817},{"date":"1397/05/09 19:08","price":2.828},{"date":"1397/05/09 20:08","price":2.817},{"date":"1397/05/09 21:08","price":2.809},{"date":"1397/05/09 22:08","price":2.808},{"date":"1397/05/09 23:08","price":2.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398