کمترین: 
2.0825
بیشترین: 
2.116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0825
زمان: 
5/9 23:08
قیمت بنزین امروز 9 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2.0825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":2.1105},{"date":"1397/05/09 02:08","price":2.1125},{"date":"1397/05/09 03:08","price":2.1135},{"date":"1397/05/09 03:32","price":2.116},{"date":"1397/05/09 04:08","price":2.1145},{"date":"1397/05/09 06:08","price":2.1125},{"date":"1397/05/09 07:08","price":2.1115},{"date":"1397/05/09 08:08","price":2.1095},{"date":"1397/05/09 09:08","price":2.1045},{"date":"1397/05/09 10:08","price":2.1055},{"date":"1397/05/09 11:00","price":2.1065},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2.1135},{"date":"1397/05/09 12:48","price":2.1115},{"date":"1397/05/09 13:08","price":2.1065},{"date":"1397/05/09 14:08","price":2.1025},{"date":"1397/05/09 14:32","price":2.1067},{"date":"1397/05/09 15:00","price":2.106},{"date":"1397/05/09 16:08","price":2.1066},{"date":"1397/05/09 17:08","price":2.1095},{"date":"1397/05/09 18:08","price":2.0883},{"date":"1397/05/09 19:08","price":2.0865},{"date":"1397/05/09 20:08","price":2.0848},{"date":"1397/05/09 21:08","price":2.0909},{"date":"1397/05/09 21:32","price":2.0915},{"date":"1397/05/09 22:08","price":2.0896},{"date":"1397/05/09 23:08","price":2.0825}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398