کمترین: 
651.38
بیشترین: 
663.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651.38
زمان: 
5/9 23:08
قیمت گازوئیل امروز 9 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 651.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":662.63},{"date":"1397/05/09 01:08","price":662.38},{"date":"1397/05/09 02:08","price":663.5},{"date":"1397/05/09 05:16","price":663.88},{"date":"1397/05/09 06:08","price":663.5},{"date":"1397/05/09 07:08","price":663.25},{"date":"1397/05/09 08:08","price":662.25},{"date":"1397/05/09 09:08","price":661.25},{"date":"1397/05/09 11:00","price":661.38},{"date":"1397/05/09 12:00","price":662.13},{"date":"1397/05/09 12:48","price":660.38},{"date":"1397/05/09 13:08","price":659.63},{"date":"1397/05/09 14:08","price":658.13},{"date":"1397/05/09 14:32","price":659},{"date":"1397/05/09 15:00","price":659.13},{"date":"1397/05/09 16:08","price":658.88},{"date":"1397/05/09 17:08","price":661.13},{"date":"1397/05/09 18:08","price":655.88},{"date":"1397/05/09 19:08","price":655.13},{"date":"1397/05/09 20:08","price":654.38},{"date":"1397/05/09 21:08","price":655.63},{"date":"1397/05/09 21:32","price":655.25},{"date":"1397/05/09 22:08","price":654.38},{"date":"1397/05/09 23:08","price":651.38}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398