کمترین: 
2.138
بیشترین: 
2.1816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.138
زمان: 
5/9 23:08
قیمت نفت کوره امروز 9 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2.138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":2.1742},{"date":"1397/05/09 01:08","price":2.1735},{"date":"1397/05/09 02:08","price":2.1783},{"date":"1397/05/09 03:08","price":2.1795},{"date":"1397/05/09 03:32","price":2.1816},{"date":"1397/05/09 04:08","price":2.1812},{"date":"1397/05/09 05:16","price":2.1792},{"date":"1397/05/09 06:08","price":2.1782},{"date":"1397/05/09 07:08","price":2.1761},{"date":"1397/05/09 08:08","price":2.1738},{"date":"1397/05/09 09:08","price":2.17},{"date":"1397/05/09 10:08","price":2.1714},{"date":"1397/05/09 11:00","price":2.1711},{"date":"1397/05/09 12:00","price":2.1737},{"date":"1397/05/09 12:48","price":2.1685},{"date":"1397/05/09 13:08","price":2.166},{"date":"1397/05/09 14:08","price":2.1632},{"date":"1397/05/09 14:32","price":2.165},{"date":"1397/05/09 15:00","price":2.1655},{"date":"1397/05/09 16:08","price":2.1669},{"date":"1397/05/09 17:08","price":2.1716},{"date":"1397/05/09 18:08","price":2.153},{"date":"1397/05/09 19:08","price":2.1524},{"date":"1397/05/09 20:08","price":2.151},{"date":"1397/05/09 21:08","price":2.1542},{"date":"1397/05/09 21:32","price":2.1528},{"date":"1397/05/09 22:08","price":2.1509},{"date":"1397/05/09 23:08","price":2.138}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398