کمترین: 
74.3
بیشترین: 
75.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.3
زمان: 
5/9 23:08
قیمت نفت برنت امروز 9 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 74.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":75.41},{"date":"1397/05/09 01:08","price":75.35},{"date":"1397/05/09 02:08","price":75.48},{"date":"1397/05/09 03:08","price":75.33},{"date":"1397/05/09 05:16","price":75.53},{"date":"1397/05/09 06:08","price":75.5},{"date":"1397/05/09 07:08","price":75.44},{"date":"1397/05/09 08:08","price":75.3},{"date":"1397/05/09 09:08","price":75.2},{"date":"1397/05/09 10:08","price":75.25},{"date":"1397/05/09 12:00","price":75.37},{"date":"1397/05/09 12:48","price":75.28},{"date":"1397/05/09 13:08","price":75.22},{"date":"1397/05/09 14:08","price":75.19},{"date":"1397/05/09 14:32","price":75.33},{"date":"1397/05/09 15:00","price":75.34},{"date":"1397/05/09 16:08","price":75.39},{"date":"1397/05/09 17:08","price":75.47},{"date":"1397/05/09 18:08","price":74.97},{"date":"1397/05/09 19:08","price":74.7},{"date":"1397/05/09 20:08","price":74.73},{"date":"1397/05/09 21:08","price":74.86},{"date":"1397/05/09 21:32","price":74.75},{"date":"1397/05/09 22:08","price":74.67},{"date":"1397/05/09 23:08","price":74.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398