کمترین: 
68.83
بیشترین: 
70.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.95
زمان: 
5/9 22:08
قیمت نفت سبک امروز 9 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 68.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 00:08","price":69.94},{"date":"1397/05/09 01:08","price":69.98},{"date":"1397/05/09 02:08","price":70.07},{"date":"1397/05/09 03:08","price":70.06},{"date":"1397/05/09 03:32","price":70.03},{"date":"1397/05/09 04:08","price":70.06},{"date":"1397/05/09 05:16","price":70.09},{"date":"1397/05/09 07:08","price":70.13},{"date":"1397/05/09 08:08","price":69.96},{"date":"1397/05/09 09:08","price":69.75},{"date":"1397/05/09 10:08","price":69.83},{"date":"1397/05/09 12:00","price":69.88},{"date":"1397/05/09 12:48","price":69.8},{"date":"1397/05/09 13:08","price":69.75},{"date":"1397/05/09 14:08","price":69.7},{"date":"1397/05/09 14:32","price":69.8},{"date":"1397/05/09 16:08","price":69.75},{"date":"1397/05/09 17:08","price":69.73},{"date":"1397/05/09 18:08","price":69.12},{"date":"1397/05/09 19:08","price":68.89},{"date":"1397/05/09 20:08","price":68.83},{"date":"1397/05/09 21:08","price":69.08},{"date":"1397/05/09 21:32","price":68.94},{"date":"1397/05/09 22:08","price":68.95}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398