کمترین: 
171
بیشترین: 
188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184
زمان: 
5/8 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 8 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:30","price":171},{"date":"1397/05/08 13:10","price":174},{"date":"1397/05/08 13:20","price":177},{"date":"1397/05/08 14:00","price":179},{"date":"1397/05/08 15:00","price":180},{"date":"1397/05/08 15:20","price":181},{"date":"1397/05/08 15:30","price":182},{"date":"1397/05/08 16:20","price":183},{"date":"1397/05/08 16:30","price":185},{"date":"1397/05/08 17:10","price":186},{"date":"1397/05/08 17:20","price":188},{"date":"1397/05/08 18:00","price":184},{"date":"1397/05/08 18:20","price":186},{"date":"1397/05/08 18:30","price":184},{"date":"1397/05/08 19:30","price":183},{"date":"1397/05/08 20:50","price":184}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398