کمترین: 
4386000
بیشترین: 
4613000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4613000
زمان: 
5/8 16:36
قیمت سکه امامی امروز 8 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 4613000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:06","price":4391000},{"date":"1397/05/08 12:42","price":4386000},{"date":"1397/05/08 13:24","price":4466000},{"date":"1397/05/08 13:36","price":4471000},{"date":"1397/05/08 13:54","price":4501000},{"date":"1397/05/08 14:36","price":4505000},{"date":"1397/05/08 15:06","price":4535000},{"date":"1397/05/08 15:24","price":4545000},{"date":"1397/05/08 15:54","price":4555000},{"date":"1397/05/08 16:06","price":4583000},{"date":"1397/05/08 16:24","price":4598000},{"date":"1397/05/08 16:36","price":4613000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398