کمترین: 
1936600
بیشترین: 
2049200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2029300
زمان: 
5/8 20:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 2029300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 12:00","price":1936600},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1976300},{"date":"1397/05/08 13:40","price":1969700},{"date":"1397/05/08 13:55","price":1991800},{"date":"1397/05/08 14:50","price":1996200},{"date":"1397/05/08 15:10","price":2013900},{"date":"1397/05/08 15:25","price":2018300},{"date":"1397/05/08 15:55","price":2027100},{"date":"1397/05/08 16:10","price":2033700},{"date":"1397/05/08 16:25","price":2040400},{"date":"1397/05/08 16:40","price":2049200},{"date":"1397/05/08 20:25","price":2029300}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398