کمترین: 
2080000
بیشترین: 
2220000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2220000
زمان: 
5/8 16:06
قیمت نیم سکه امروز 8 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 2220000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 11:36","price":2080000},{"date":"1397/05/08 11:54","price":2100000},{"date":"1397/05/08 12:06","price":2130000},{"date":"1397/05/08 12:24","price":2150000},{"date":"1397/05/08 12:36","price":2160000},{"date":"1397/05/08 13:24","price":2170000},{"date":"1397/05/08 13:36","price":2200000},{"date":"1397/05/08 16:06","price":2220000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398