کمترین: 
323
بیشترین: 
353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
343
زمان: 
5/8 21:30
قیمت بات تایلند امروز 8 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":350},{"date":"1397/05/08 12:30","price":323},{"date":"1397/05/08 13:10","price":328},{"date":"1397/05/08 13:20","price":335},{"date":"1397/05/08 13:50","price":334},{"date":"1397/05/08 14:00","price":336},{"date":"1397/05/08 14:10","price":337},{"date":"1397/05/08 15:00","price":341},{"date":"1397/05/08 15:30","price":343},{"date":"1397/05/08 15:50","price":342},{"date":"1397/05/08 16:00","price":344},{"date":"1397/05/08 16:20","price":345},{"date":"1397/05/08 16:30","price":348},{"date":"1397/05/08 17:10","price":349},{"date":"1397/05/08 17:20","price":353},{"date":"1397/05/08 17:30","price":352},{"date":"1397/05/08 18:00","price":345},{"date":"1397/05/08 18:20","price":348},{"date":"1397/05/08 18:30","price":345},{"date":"1397/05/08 18:50","price":344},{"date":"1397/05/08 21:30","price":343}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398