کمترین: 
2694
بیشترین: 
2896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2826
زمان: 
5/8 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 2826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":2874},{"date":"1397/05/08 10:40","price":2873},{"date":"1397/05/08 11:20","price":2876},{"date":"1397/05/08 11:50","price":2874},{"date":"1397/05/08 12:00","price":2875},{"date":"1397/05/08 12:30","price":2742},{"date":"1397/05/08 13:10","price":2694},{"date":"1397/05/08 13:20","price":2716},{"date":"1397/05/08 13:50","price":2743},{"date":"1397/05/08 14:00","price":2762},{"date":"1397/05/08 14:10","price":2773},{"date":"1397/05/08 14:20","price":2772},{"date":"1397/05/08 14:30","price":2773},{"date":"1397/05/08 15:00","price":2782},{"date":"1397/05/08 15:20","price":2806},{"date":"1397/05/08 15:30","price":2810},{"date":"1397/05/08 15:50","price":2814},{"date":"1397/05/08 16:20","price":2834},{"date":"1397/05/08 16:30","price":2853},{"date":"1397/05/08 16:50","price":2855},{"date":"1397/05/08 17:10","price":2872},{"date":"1397/05/08 17:20","price":2882},{"date":"1397/05/08 17:30","price":2896},{"date":"1397/05/08 17:50","price":2894},{"date":"1397/05/08 18:00","price":2842},{"date":"1397/05/08 18:20","price":2867},{"date":"1397/05/08 18:30","price":2830},{"date":"1397/05/08 18:50","price":2828},{"date":"1397/05/08 19:20","price":2829},{"date":"1397/05/08 19:30","price":2821},{"date":"1397/05/08 20:20","price":2822},{"date":"1397/05/08 20:50","price":2823},{"date":"1397/05/08 21:00","price":2824},{"date":"1397/05/08 21:20","price":2826}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398