کمترین: 
8032
بیشترین: 
8635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8421
زمان: 
5/8 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 مرداد 1397 , 8421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":8570},{"date":"1397/05/08 10:40","price":8571},{"date":"1397/05/08 10:50","price":8565},{"date":"1397/05/08 11:00","price":8570},{"date":"1397/05/08 11:20","price":8572},{"date":"1397/05/08 11:50","price":8573},{"date":"1397/05/08 12:00","price":8575},{"date":"1397/05/08 12:30","price":8180},{"date":"1397/05/08 13:10","price":8032},{"date":"1397/05/08 13:20","price":8097},{"date":"1397/05/08 13:50","price":8181},{"date":"1397/05/08 14:00","price":8236},{"date":"1397/05/08 14:10","price":8264},{"date":"1397/05/08 14:20","price":8263},{"date":"1397/05/08 14:30","price":8267},{"date":"1397/05/08 15:00","price":8280},{"date":"1397/05/08 15:20","price":8355},{"date":"1397/05/08 15:30","price":8364},{"date":"1397/05/08 15:50","price":8375},{"date":"1397/05/08 16:20","price":8434},{"date":"1397/05/08 16:30","price":8496},{"date":"1397/05/08 16:50","price":8498},{"date":"1397/05/08 17:10","price":8548},{"date":"1397/05/08 17:20","price":8589},{"date":"1397/05/08 17:30","price":8635},{"date":"1397/05/08 17:50","price":8628},{"date":"1397/05/08 18:00","price":8465},{"date":"1397/05/08 18:20","price":8542},{"date":"1397/05/08 18:30","price":8429},{"date":"1397/05/08 18:50","price":8424},{"date":"1397/05/08 19:20","price":8427},{"date":"1397/05/08 19:30","price":8408},{"date":"1397/05/08 19:50","price":8407},{"date":"1397/05/08 20:00","price":8411},{"date":"1397/05/08 20:20","price":8414},{"date":"1397/05/08 20:30","price":8415},{"date":"1397/05/08 20:50","price":8416},{"date":"1397/05/08 21:00","price":8418},{"date":"1397/05/08 21:20","price":8421}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398